Goa Legislative Assembly

गोवा विधानसभा

Members of Parliament

Lok Sabha

Shri. Sripad Naik

Shri. Sripad Naik

North Goa

Bharatiya Janata Party
Bharatiya Janata Party
Shri. Francisco Sardinha

Shri. Francisco Sardinha

South Goa

Indian National Congress
Indian National Congress

Rajya Sabha

Shri. Sadanand Shet Tanawade

Shri. Sadanand Shet Tanawade

Goa

Bharatiya Janata Party
Bharatiya Janata Party